Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.masaznesviecky.sk (ďalej len internetový obchod). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu (ďalej len prevádzkovateľ), spoločnosť Eureko SK s.r.o., Exnárova 6621/6, Prešov, IČO: 36844373, IČ DPH: SK2022454555, kontaktné údaje: e-mail: chcem@masaznesviecky.sk, mobil: 0907 977 203 a kupujúceho.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ / Predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci / nie spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia predávajúcemu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

3. Informácie o uzatvorenej zmluve a obchodných podmienkach

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné a reklamačné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné a reklamačné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluva je zmluva v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastním odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky, rovnako ako reklamačné podmienky, sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

4. Tovar

Internetový obchod ponúka a dodáva výrobky vyrobené na území EU alebo dovážané do EU len oficiálnymi cestami (t.j. od výrobcu alebo od autorizovaného distribútora pre SR).

5. Cena

Cena tovaru je uvedená v internetovom obchode dodávateľa na adrese: www.masaznesviecky.sk a v e-maily potvrdzuje objednávku tovaru. Ceny ponúkané v internetovom obchode platia výlučne pre objednávky generované prostredníctvom internetového obchodu.

Výnimočné situácie: Ak sa z dôvodu náhlej zmeny kurzu EURO voči CZK a USD alebo neočakávané zmeny obchodných podmienok výrobcu alebo distribútora príslušného výrobku na slovenskom trhu neočakávane a výrazne zmení cena alebo možnosti dodania výrobku, je dodávateľ oprávnený odmietnuť plnenie automaticky potvrdenej objednávky.

6. Platobné podmienky

Platiť za objednaný tovar môžete nasledovnými spôsobmi:

 • prevodom na účet - na číslo účtu ( bude uvedené na faktúre, predfaktúre ), variabilný symbol: číslo faktúry. K cene tovaru sa pripočíta poštovné: 3,50 € s DPH, ak bude hodnota objednávky do 99€ s DPH, ak bude hodnota objednávky vyššia ako 99€ s DPH, tak sa poštovné neplatí.
 • dobierkou - k cene objednávky s poštovným sa pripočíta 1,00 € s DPH - poplatok za dobierku
 • hotovosť

Pre zmluvných obchodných partnerov zasiela dodávateľ objednaný tovar na faktúru. Splatnosť faktúry a ďalšie podmienky sú dohodnuté individuálne - Platba prevodom na účet po prevzatí tovaru od kuriérskej služby

Tento spôsob úhrady zásielky je hlavne pre zmluvných partnerov. Táto možnosť je tu aj pre nezmluvných partnerov, ktorý však musia vytvorenú objednávku ešte telefonicky potvrdiť.

Partnerom posielame objednaný tovar aj s faktúrou so splatnosťou 7dní.

7. Doprava

Pre dodanie objednaného produktu využíva internetový obchod špedičnú firmu Slovenský doručovací systém, s.r.o.

8. Termíny dodania

Kupujúci je vopred informovaný o aktuálnej skladovej dostupnosti ponúkaného tovaru.

Prijaté objednávky sú expedované podľa skladovej dostupnosti, ak je tovar skladom, expedujeme ho najneskôr nasledujúci deň, ináč do 6 dní. Z dôvodu rýchlej obrátky zásob môže dôjsť k vypredania zásob vybraného produktu. Za tieto výnimočné situácie sa internetový obchod vopred ospravedlňuje.

Dodávateľ odosiela objednaný tovar na adresu uvedenú v objednávke.

Ak nie je dodávateľ schopný tovar dlhodobo odoslať, môže byť s kupujúcim dohodnutý iný termín dodania. V takom prípade však má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

9. Reklamácie

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný okamžite reklamovať u dopravcu neúplnosť dodávky (počet balení) a fyzické poškodenie zásielky. O zistených chybách dodávky je povinný s dopravcom spísať protokol.

V prípade vonkajšieho poškodenia obalu je povinný spolu s dopravcom zásielku rozbaliť a overiť fyzický stav dodaného tovaru. O zistených chybách dodávky je kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný s dopravcom spísať protokol.

Ak nebude spísaný protokol s dopravcom, nebudú akceptované reklamácie chýb a nedostatkov, ktoré na dodanom tovar vznikli v dôsledku chyby alebo nedbanlivosti dopravcu. Odporúčame kupujúcim poškodenej zásielky neprebrať a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať internetový obchod.

Akékoľvek nedostatky zásielky z hľadiska kompletnosti a úplnosti je povinný kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, reklamovať bez zbytočné časové oneskorenia, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po prevzatí zásielky.

Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčaný podobný postup, predídete tak sporom o tom, kedy chyba na tovare vznikla. Spotrebiteľovi nemôže nedodržaním tohto odporúčania vzniknúť akákoľvek ujma na jeho právach, najmä práva uplatniť reklamáciu.

10. Záruka

Internetový obchod poskytuje na dodaný tovar záruku v minimálne zákonnej dĺžke 24 mesiacov.

Na spotrebný materiál je možné uplatniť reklamáciu chyby najlepšie v prípade, keď rozsah spotreby nepresiahnu 10%. V ostatných prípadoch nie je samozrejme reklamácie vylúčená, bude sa však pri nej vychádzať z toho (ak sa nepreukáže opak), že kupujúci spotrebný materiál používal aj cez to, že vykazoval chybu a ako taký ho mal bez zbytočného odkladu reklamovať ihneď po tom, keď sa chyba prejavila. Iné chyby spotrebného materiálu (nemajú vplyv na kvalitu) možno uplatniť kedykoľvek, bez ohľadu na spotrebovanú náplň. Právo spotrebiteľa uplatniť reklamáciu nie je nijako dotknuté.

11. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 • Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 • Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:Odstúpenia od kúpnej zmluvy
 • Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..
 • Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 • Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

12. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky Eureko SK, s.r.o., IČO: 36844373, IČ DPH 2022454555 zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

 1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
 2. Zoznam osobných údajov: Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefonický kontakt.
 3. Účely spracúvania osobných údajov: a) Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH – na vystavenie daňového dokladu, b) meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt - kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
 4. Príjemcom sú špedičné spoločnosti: Slovenský doručovací systém, s.r.o., IČO: 45 497 885, Družby 22, 974 01 Banská Bystrica a Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, ktoré zabezpečujú rozvoz nášho tovaru, poskytujú sa im tieto údaje: Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, ďalšími príjemcami sú spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727 IČ DPH: CZ02387727 a MINET s.r.o., IČO: 44325894, IČ DPH: SK2022659397, ktorým poskytujeme údaje z objednávok: Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, za účelom spätnej väzby ako ste boli spokojný s procesom objednávania a dodaním tovaru.
 5. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 6. Doba uchovávania osobných údajov – a) Názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH - na dobu ako to vyžaduje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov b) meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt - 1 rok po uskutočnení objednávky kupujúcim.
 7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

13. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná telefonicky a vo forme e-mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Prešove, dňa 20.3.2021